ikkyuads.com หอพักมหาสารคามและที่พักในมหาสารคาม ใกล้ ม.มหาสารคาม(หอพักมมส)(หอพัก ม.ใหม่-ม.เก่า)| หอพักใกล้ ม.ราชภัฏมหาสารคาม | ห้องพักรับปริญญามหาสารคาม
    ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2561
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                        

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ปี พ.ศ. 2561
นายพิสัณห์ เนื่องจำนงส์ คลังจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ให้เห็นความเห็นชอบในหลักการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ซึ่งกำหนดให้มีการวิเคราะห์ให้ความช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายบุคคล และบูรณาการหน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ โดยมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้มีบัตร ใน 4 มิติ คือ มิติที่ 1 : การมีงานทำ มิติที่ 2 : การฝึกอาชีพและการศึกษา และมิติที่ 4 : การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน 
ขั้นตอนในการแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ผู้มีบัตรตรวจสอบสถานที่ที่ต้องไปแสดงความประสงค์ได้ที่ http://welfare2560.epayment.go.th
2. กรอกแบบแจ้งความประสงค์ ณ สถานที่ตามข้อ 1 โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแสดงความประสงค์ และเมื่อกรอกข้อมูลในแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับส่วนท้ายของแบบแสดงความประสงค์ สำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันการแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้มาแสดงความประสงค์ดังกล่าวแล้ว จะได้รับวงเงินเพิ่ม ตั้งแต่เดือน มีนาคม – ธันวาคม 2561 ดังนี้
3.1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30.000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 200 บาท จากเดิมที่เคยได้รับ 300 บาท เป็น 500 บาท/เดือน
3.2 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30.000ต่อปีแต่ไม่เกิน 100.000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่ม
อีก 100 บาท จากเดิมที่เคยได้รับ 200 บาท เป็น 300 บาท/เดือน
4. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แสดงความประสงค์ไว้แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ สัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการทำงาน หรือการฝึกอบรมอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำวางแผนชีวิต
5. ผู้ที่แสดงความประสงค์เข้ารับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว หากไม่เข้ารับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ได้รับวงเงินเพิ่มเติมและต้องคืนเงิน (หักคืนจากบัตรสวัสดิการเดือนถัดไป)
ทั้งนี้ ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม โทร. 0 4377 7083 ต่อ 305 – 308 ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4377 7430 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา ธนาคารออมสินทุกสาขา

--------ข้อมูลลิขสิทธิ์--------------

สงวนลิขสิทธิ์ ทั้งบทความ และลิขสิทธิ์ภาพถ่าย
เป็นผลงานของผู้เขียน เจ้าของกิจการและwww.ikkyuads.com
ภาพวาด / ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิค Illustration
เป็นลิขสิทธิ์ของ www.ikkyuads.com
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

Text and Pictures
Use of such content either in part or in whole
without permission is prohibited.
First publish in www.ikkyuads.com
© Copyright 2011-2016 All rights reserved by IKKYUADS


ผู้ประกาศ : IKKYUADS
ประกาศวันที่ : 09-02-2018